Skip to content Skip to navigation

Chất lượng thuyền viên xuất khẩu Việt Nam thực trạng và kiến nghị

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
100
Tóm tắt: 

Công tác xuất khẩu thuyền viên của Việt Nam trong suốt hơn 20 năm có nhiều hạn chế, số lượng xuất khẩu hàng năm chỉ dao động 2500 người[1]. Để đánh giá về thực trạng công tác này, cần phải phân tích trên nhiều mặt như công tác quản lý nhà nước; cơ cấu đội ngũ thuyền viên; công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên phục vụ cho xuất khẩu…, trong đó có chất lượng đội ngũ thuyền viên.

Việc đánh giá chất lượng đội ngũ thuyền viên xuất khẩu sẽ là khác nhau, theo các quan điểm khác nhau của những người đánh giá. Bài viết phân tích các đánh giá chất lượng trên những quan điểm khác nhau và đề xuất mô hình đánh giá chất lượng mà tác giả đã nghiên cứu, cũng như những kiến nghị, góp phần nâng cao chất lượng thuyền viên xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của thị trường thuyền viên quốc tế.

Tải về: