Skip to content Skip to navigation

Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi

Năm: 
Trang: 
7
Tóm tắt: 

Bài báo giới thiệu một cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp điều khiển tốc độ quay động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc không sử dụng cảm biến tốc độ áp dụng nguyên lý thích nghi theo mô hình mẫu chuẩn (MRAS). Hệ thống điều khiển được xây dựng theo phương pháp tựa theo từ thông rotor với cấu trúc có tách kênh trực tiếp. Bộ ước lượng tốc độ  MRAS sẽ ước lượng sẽ ước lượng tốc độ quay của động cơ, tốc độ ước lượng này sẽ được đưa vào khâu tính toán từ thông (mô hình từ thông: MHTT) để ước lượng từ thông cung cấp cho hệ thống điều khiển. Việc mô phỏng kiểm chứng được thực hiện trên nền phần mềm Matlab & Simulink. Kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp cấu trúc điều khiển là khả thi.

Từ khóa: Động cơ không đồng bộ, tách kênh trực tiếp, không cảm biến

Tải về: