Skip to content Skip to navigation

Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
50
Tóm tắt: 

Trong hoạt động cung ứng xuất khẩu thuyền viên, các bên liên quan không phải lúc nào cũng thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng trên cơ sở pháp luật Việt Nam cũng như theo các văn bản pháp luật và thông lệ Quốc tế quy định. Giữa các bên có thể xảy ra những bất đồng về lợi ích… dẫn đến những xung đột, tranh chấp pháp lý. Một trong những tranh chấp đó là các tranh chấp giữa các công ty cung ứng thuyền viên với thuyền viên xuất khẩu Việt Nam.

Để phát triển nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động thuyền viên thế giới, mọi khâu trong chuỗi cung cấp thuyền viên xuất khẩu, bao gồm giai đoạn giáo dục đào tạo và huấn luyện hàng hải, cung ứng, phải diễn ra tốt đẹp, chuẩn tắc và chuyên nghiệp. Muốn thực hiện được điều này, một trong những công việc cấp thiếtl à phải có những giải pháp hạn chế các mẫu thuẫn, tranh chấp giữa các bên, bao gồm những tranh chấp giữa các công ty cung ứng thuyền viên trong nước với đội ngũ thuyền viên xuất khẩu Việt Nam. Với mục đích đó, bài viết đề xuất những kiến nghị góp phần hạn chế tranh chấp phát sinh giữa đội ngũ thuyền viên xuất khẩu với các công ty cung ứng thuyền viên Việt Nam. 

Tải về: