Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dòng chảy - Study of coastal sediment modelling under wave and curent co-action

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
28
Tóm tắt: 

Bài báo trình bày về sự phân bố bùn cát lơ lửng tại vị trí ven biển, mô hình bồi lắng bùn cát dưới tác dụng đồng thời của cả hai  yếu tố sóng và dòng chảy, đưa ra các đề xuất về điều kiện biên đáy mới dựa trên nghiên cứu mô hình số và thực nghiệm.

Từ khóa: Trầm tích bồi lắng, sóng và dòng chảy, phương pháp toán học, số liệu thí nghiệm

Tải về: