Skip to content Skip to navigation

Nguyễn Trọng Đức

Ứng dụng internet of things xây dựng ngôi nhà thông minh - Application of internet of things to smarthome

Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu biển trên hải đồ số- System for management and supervision ship on the digital map

Subscribe to RSS - Nguyễn Trọng Đức