Skip to content Skip to navigation

Thông báo

  • V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2013-2014

    Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: - Các đơn vị chủ động tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2013-2014 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, dự toán kinh phí (BM.09-...
  • Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014

    THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014 Thực hiện Công văn số 65/VPHH ký ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hiệp hội chủ tàu Việt Nam về việc tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 7 – Công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (VIETSHIP 2014). Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội từ 26 – 28 tháng 02 năm 2014 dưới sự phối hợp của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Hội viên Hiệp hội chủ tàu Việt Nam)...

Pages