Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Bài gửi đăng tiếng Việt

  HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ I. BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC 1. Bài viết (Article): Bài viết phải có các phần (1) tên bài viết, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gởi thư, email và điện thoại); (2) tóm tắt bài viết bằng Việt và Anh khoảng 200-250 từ; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo...
 • Quy định viết bài bản tin

  Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau!
 • Quy trình xuất bản Tạp chí

  Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !
 • Quy định về xuất bản tạp chí khoa học

  Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !
 • Thể lệ gửi bài

  1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải - Journal of Marine Science and Technology” (ISSN 1859-316X) đăng các thông tin, phổ biến các định hư­ớng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Tr­ường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các thông tin này...

Pages