Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • HĐBT Tạp chí tiếng Việt

  TT Họ và tên Chức vụ Chuyên ngành Chức danh trong Hội đồng biên tập 1.        PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Công trình thủy Tổng biên tập 2.       ...
 • Cơ cấu tổ chức

  TS. TRẦN THẾ NAM - Trưởng phòng PGS.TS. PHẠM TÂM THÀNH - Phó Trưởng phòng   Các chuyên viên:                                                                                     ...
 • Giới thiệu chung

  Tên đơn vị: PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ Địa chỉ: Trường Đại học Hàng Hải - Số 484 - Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng Thông tin liên lạc: ĐT: 02253.829111 Fax: 02253.625175. Email: khcn@vimaru.edu.vn; Website: http://khcn.vimaru.edu.vn. Ban lãnh đạo: Họ và tên: Trần Thế Nam Chức vụ: Trưởng phòng. Học hàm - học vị: TS. Phòng làm việc: Phòng 206A - Nhà A1 - Trường Đại học Hàng Hải. Số điện thoại: +...
 • Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam

  Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà quản lý doanh nghiệp và Nhà trường; Tiếp tục đẩy mạnh phong...

Pages