Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Investigation of Phase Transformation Mechanism of High Manganese Steel Mn15Cr2 Heat-treated by Subzero Temperature Process Nguyen Duong Nam- School of Mechanical Engineering-VietNam Maritime University, Le Thi Chieu- School of Materials Science and Engineering-Hanoi University of Science and Technology, Nguyen Minh Truc- School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology, Pham Mai Khanh- School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology
Năm 2015 Phase Transformation During Heat Treatment of Cu-15Ni-8Sn Alloy 1)Le Thi Chieu, 2)Sai Manh Thang, 4)Le Ba Khoan, 3)Tran Thanh Van, 3)Nguyen Duong Nam, 1)Institute of Research - Development and Application of Advanced Technology, 2)Institute of Missile – Institute of Science and technology Military Viet Nam, 3)School of mechanical engineering - VietNam Maritime University, 4)Sao Do University – Hai Duong
Năm 2015 Influence of Intermediating the Heat Treatment on Microstructures and Properties of High Manganese Steel Mn15Cr2V 1)Nguyen Duong Nam, 2)Le Thi Chieu, 2)Ta Duc Anh, 2)Doan Minh Duc, 2)Pham Mai Khanh 1)School of mechanical engineering- VietNam Maritime University, 2)School of Materials Science and Engineering-Hanoi University of Science and Technology No.1-DaiCoViet-Hanoi-Vietnam
Năm 2015 A novel frequency reconfigurable monopole antenna using PIN diode for WLAN/WIMAX applications Phan Xuan Vu[1], Nguyen Trong Duc[2], Vu Van Yem[1], [1]: School of Electronics and Telecommunications- Hanoi University of Science and Technology- Hanoi- Vietnam, [2]: Faculty of Informatics Technology- Vietnam Maritime University, - Haiphong - Vietnam
Năm 2015 Application of statistical models for change detection in SAR imagery Hoang Thi Phuong Thao1, Trinh Van Son1, Nguyen Van Doai3, Nguyen Trong Duc4, Vu Van Yem1, 1: Hanoi University of Science and Technology, 2: Electric Power University, 3: National Institute Of Education Management, 4: VietNam Maritime University
Năm 2016 Creation of an open online aids to navigation coastal waterway mapping Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng, Le Sy Xinh - Civil Engineering Faculty, Vietnam Maritime University
Năm 2016 Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh Đặng Công Xưởng
Năm 2016 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đầu vào đến quá trình tách dầu trong thiết bị lọc ly tâm. Nguyễn Hồng Phúc
Năm 2016 Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel – nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel Trần Hồng Hà
Năm 2016 Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng Phạm Văn Triệu

Pages