Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2017 Le Anh Tuan1, Young Hoon Joo2 Pham Xuan Duong3, Le Quoc Tien3 1. 1.Department of Automotive Engineering Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; 2. 2.Department of Control and Robotics Engineering Kunsan National University, Kunsan, Chonbuk Korea; 3. 3.Vietnam Maritime University, Vietnam. Adaptive neural network second-order sliding mode control of dual arm robots
Năm 2017 Anh Tuan Lea, ∗, Soon-Geul Leeb, ∗ aDepartment of Automotive Engineering, Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; bDepartment of Mechanical Engineering, Kyung Hee University, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-701, Republic of Korea. 3D cooperative control of tower cranes using robust adaptive techniques
Năm 2017 Huu-Tuan Nguyen, Trinh Thi Ngoc Huong Faculty of Information Technology, Vietnam Maritime University, 484 Lach tray, Le Chan, Hai Phong Gender classification by LPQ features from intensity and Monogenic images
Năm 2016 PHẠM XUÂN DƯƠNG, Nguyễn Huy Hào THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC VÀ MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÒA TRỘN HHO VỚI NHIÊN LIỆU CẤP CHO ĐỘNG CƠ
Năm 2016 Nguyễn Hữu Tuân, Trịnh Thị Ngọc Hương Unconstrained gender classification by multi-resolution LPQ and SIFT
Năm 2016 Tiếu Văn Kinh E-navigation là gì?
Năm 2016 Nguyễn Đình Dương Phương pháp tìm nghiệm bài toán cân bằng đồng thời là điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert
Năm 2016 Vương Toàn Thu Thủy Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989 - 2015
Năm 2016 Nguyễn Văn Thắng, Phạm Trung Minh, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Trọng Đức Ứng dụng internet of things xây dựng ngôi nhà thông minh - Application of internet of things to smarthome
Năm 2016 Đào Quang Dân Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises

Pages