Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2018 Situations in Construction of 3D Mapping for Slam MATEC Web Conf. Trang Nguyen Hoang Thuy1, 2* and Stanislav Shydlouski2 1 National Research Tomsk State University, 634050, Tomsk, Russia 2 Vietnam Maritime University, 484 Lach tray, Le Chan, Hai Phong, Viet Nam
Năm 2018 Methods and Algorithms for Detecting Objects in Video Files MATEC Web of Conferences Cuong Nguyen The1, 2* and Dmitry Shashev1 1 National Research Tomsk State University, 634050, Tomsk, Russia 2 Vietnam Maritime University, 484 Lach tray, Le Chan, Hai Phong, Viet Nam
Năm 2017 Effect of corrosion on the ship hull of a double hull very large crude oil carrier Journal of Marine Science and Application Tuyen Vu Van1, Ping Yang (杨平)12 1.School of TransportationWuhan University of TechnologyWuhanChina 2.Ministry of Education Key Laboratory of High Performance Ship TechnologyWuhan University of TechnologyWuhanChina
Năm 2017 Parameter estimator integrated-sliding mode control of dual arm robots International Journal of Control Automation and Systems Le Anh Tuan1, Young Hoon Joo2, Pham Xuan Duong3, and Le Quoc Tien3 1. 1Department of Automotive Engineering Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; 2. 2Department of Control and Robotics Engineering Kunsan National University Kunsan, Chonbuk, Korea; 3. 3Vietnam Maritime University, Vietnam.
Năm 2017 Adaptive neural network second-order sliding mode control of dual arm robots International Journal of Control Automation and Systems Le Anh Tuan1, Young Hoon Joo2 Pham Xuan Duong3, Le Quoc Tien3 1. 1.Department of Automotive Engineering Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; 2. 2.Department of Control and Robotics Engineering Kunsan National University, Kunsan, Chonbuk Korea; 3. 3.Vietnam Maritime University, Vietnam.
Năm 2017 3D cooperative control of tower cranes using robust adaptive techniques Journal of the Franklin Institute Anh Tuan Lea, ∗, Soon-Geul Leeb, ∗ aDepartment of Automotive Engineering, Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; bDepartment of Mechanical Engineering, Kyung Hee University, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-701, Republic of Korea.
Năm 2017 Gender classification by LPQ features from intensity and Monogenic images 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science Huu-Tuan Nguyen, Trinh Thi Ngoc Huong Faculty of Information Technology, Vietnam Maritime University, 484 Lach tray, Le Chan, Hai Phong
Năm 2016 THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC VÀ MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÒA TRỘN HHO VỚI NHIÊN LIỆU CẤP CHO ĐỘNG CƠ SỐ 49 (01/2017) PHẠM XUÂN DƯƠNG, Nguyễn Huy Hào
Năm 2016 Unconstrained gender classification by multi-resolution LPQ and SIFT IEEE Xplore Nguyễn Hữu Tuân, Trịnh Thị Ngọc Hương
Năm 2016 E-navigation là gì? Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Tiếu Văn Kinh

Pages