Skip to content Skip to navigation

Kỷ yếu hội nghị quốc tế

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2009 Đặng Văn Uy, Phạm Văn Thể, Trương Văn Đạo Thiết kế các mạch logic của hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ diesel chính tàu thuỷ
Năm 2015 TS.Trần Ngọc Tú Экспресс-оценка основных характеристик навалочных судов по заданному дедвейту
Năm 2015 TS. Trần Ngọc Tú РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА С ШИРОКИМ РАСКРЫТИЕМ ПАЛУБЫ
Năm 2015 TS. Trần Ngọc Tú, TS. Đỗ Quang Khải ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИЛ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ЗНАЧЕНИЙ АМПЛИТУД ПОПЕРЕЧНОЙ КАЧКИ
Năm 2015 Khanh Duy NGUYEN, Doai Van NGUYEN, Nguyễn Trọng Đức, Luan Thanh VU, Yem Van VU Design and Implementation of a Low Noise Block for Extended C-Band Earth Station
Năm 2015 Le Thanh Phuong, Charles Harvie, Amir Arjomandi Does ownership affect bank performance? An analysis of Vietnamese banks in the post-WTO entry period
Năm 2015 GS.TSKH. Nadezkin A.V., NCS. Lưu Quang Hiệu Оценка триботехнических характеристик судовых малосернистых топлив
Năm 2015 GS.TSKH. Nadezkin A.V., NCS. Lưu Quang Hiệu Экспериментальное моделирование влияния основных показателей судовых дистиллятных топлив на противоизносные свойства
Năm 2015 TS.Nguyễn Hữu Tuân Combining local features for gender classification
Năm 2015 Phạm Văn Triệu, Hoang Manh Cuong, Lê Anh Tuấn Advanced sliding mode control of floating container cranes

Pages