Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Phương pháp tìm nghiệm bài toán cân bằng đồng thời là điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Nguyễn Đình Dương
Năm 2016 Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989 - 2015 Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Vương Toàn Thu Thủy
Năm 2016 Ứng dụng internet of things xây dựng ngôi nhà thông minh - Application of internet of things to smarthome Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Nguyễn Văn Thắng, Phạm Trung Minh, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Trọng Đức
Năm 2016 Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Đào Quang Dân
Năm 2016 Tính toán dây neo ụ nổi có khối treo đơn lẻ- Analysis of mooring line equipped with gravity cell Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Nguyễn Thanh Sơn
Năm 2016 Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Lê Quốc Tiến, Trần Đức Phú, Trần Khánh Toàn
Năm 2016 Bôi trơn xi lanh ở động cơ Diesel 2 kỳ - Cylinder lubrication of 2-stroke Diesel Engines Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Hoàng Văn Mười
Năm 2016 Thiết kế và phân tích mô hình điều khiển máy bay trực thăng hai bậc tự do dựa trên phương pháp bền vững H∞ - Design and analysis of two degrees of freedom helicopter model based on robust H∞ control synthesis method Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Nguyễn Trường Phi, Đặng Xuân Kiên
Năm 2016 Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dòng chảy - Study of coastal sediment modelling under wave and curent co-action Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Trần Long Giang
Năm 2016 Tổ chức và tính chất của hợp kim cu-2,8ni-1,0si dạng tấm mỏng sau hóa già Microstructure and properties of cu-2,8ni-1,0si alloy sheet after aging treatment Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Huy

Pages