Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2015 Phan Xuan Vu[1], Nguyen Trong Duc[2], Vu Van Yem[1], [1]: School of Electronics and Telecommunications- Hanoi University of Science and Technology- Hanoi- Vietnam, [2]: Faculty of Informatics Technology- Vietnam Maritime University, - Haiphong - Vietnam A novel frequency reconfigurable monopole antenna using PIN diode for WLAN/WIMAX applications
Năm 2015 Hoang Thi Phuong Thao1, Trinh Van Son1, Nguyen Van Doai3, Nguyen Trong Duc4, Vu Van Yem1, 1: Hanoi University of Science and Technology, 2: Electric Power University, 3: National Institute Of Education Management, 4: VietNam Maritime University Application of statistical models for change detection in SAR imagery
Năm 2016 Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng, Le Sy Xinh - Civil Engineering Faculty, Vietnam Maritime University Creation of an open online aids to navigation coastal waterway mapping
Năm 2016 Đặng Công Xưởng Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh
Năm 2016 Nguyễn Hồng Phúc Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đầu vào đến quá trình tách dầu trong thiết bị lọc ly tâm.
Năm 2016 Trần Hồng Hà Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel – nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel
Năm 2016 Phạm Văn Triệu Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng
Năm 2016 Trần Long Giang Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển
Năm 2016 Đỗ Đức Lưu Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển
Năm 2016 Trần Hữu Long Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường

Pages