Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Xi Shi, Xinjing Meng, Qingdong Zhong, Jian Yang, Mingyong Shu, Hongbo Han-State Key Laboratory of Advanced Special Steel- School of Materials Science and Engineering- Shanghai University, QuocBinh Bui- Vietnam Maritime University Microstructure and Pitting Corrosion Behavior of Plasma-Sprayed Fe-Si Nanocomposite Coating
Năm 2016 Xi Shi, Mingyong Shu, Qingdong Zhong, Junliang Zhang- State Key Laboratory of Advanced Special Steels- Shanghai University, Qiongyu Zhou- School of Materials Science and Engineering- Jiangxi University of Science and Technology, Quoc Binh Bui- Vietnam Maritime University Investigations of Local Corrosion Behavior of Plasma-Sprayed FeCr Nanocomposite Coating by SECM
Năm 2015 1)Nguyen Hai Quan, 2)Vu Anh Tuan, 1)Bui Binh Ha, 1)Pham Mai Khanh, 1) School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology, 2) Basic Science Faculty- VietNam Maritime University Influence of heat treatment on the wear resistance of BCuAl9Fe4 alloy
Năm 2016 Nguyen Duong Nam- School of Mechanical Engineering-VietNam Maritime University, Le Thi Chieu- School of Materials Science and Engineering-Hanoi University of Science and Technology, Nguyen Minh Truc- School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology, Pham Mai Khanh- School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology Investigation of Phase Transformation Mechanism of High Manganese Steel Mn15Cr2 Heat-treated by Subzero Temperature Process
Năm 2015 1)Le Thi Chieu, 2)Sai Manh Thang, 4)Le Ba Khoan, 3)Tran Thanh Van, 3)Nguyen Duong Nam, 1)Institute of Research - Development and Application of Advanced Technology, 2)Institute of Missile – Institute of Science and technology Military Viet Nam, 3)School of mechanical engineering - VietNam Maritime University, 4)Sao Do University – Hai Duong Phase Transformation During Heat Treatment of Cu-15Ni-8Sn Alloy
Năm 2015 1)Nguyen Duong Nam, 2)Le Thi Chieu, 2)Ta Duc Anh, 2)Doan Minh Duc, 2)Pham Mai Khanh 1)School of mechanical engineering- VietNam Maritime University, 2)School of Materials Science and Engineering-Hanoi University of Science and Technology No.1-DaiCoViet-Hanoi-Vietnam Influence of Intermediating the Heat Treatment on Microstructures and Properties of High Manganese Steel Mn15Cr2V
Năm 2015 Phan Xuan Vu[1], Nguyen Trong Duc[2], Vu Van Yem[1], [1]: School of Electronics and Telecommunications- Hanoi University of Science and Technology- Hanoi- Vietnam, [2]: Faculty of Informatics Technology- Vietnam Maritime University, - Haiphong - Vietnam A novel frequency reconfigurable monopole antenna using PIN diode for WLAN/WIMAX applications
Năm 2015 Hoang Thi Phuong Thao1, Trinh Van Son1, Nguyen Van Doai3, Nguyen Trong Duc4, Vu Van Yem1, 1: Hanoi University of Science and Technology, 2: Electric Power University, 3: National Institute Of Education Management, 4: VietNam Maritime University Application of statistical models for change detection in SAR imagery
Năm 2016 Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng, Le Sy Xinh - Civil Engineering Faculty, Vietnam Maritime University Creation of an open online aids to navigation coastal waterway mapping
Năm 2016 Đặng Công Xưởng Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Pages