Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • [THÔNG BÁO] Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên Học kỳ I năm học 2021-2022

            Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc Ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:  ...
 • [THÔNG BÁO]: Về việc đề xuất đề tài KH&CN, Dự án SXTN thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2022

          Triển khai công văn số 5422/BGTVT-KHCN ngày 10/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch năm 2022 của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, Nhà trường thông báo tới các đơn vị nghiên cứu, đăng ký đề xuất đề tài KH...
 • [THÔNG BÁO]: Về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021

  Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 10/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài NCKH cấp Trường...
 • [THÔNG BÁO]: Về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022

          Triển khai công văn số 3874/BGTVT-MT ngày 05/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 bao gồm:          - Nhiệm vụ thuộc kế hoạch bảo vệ môi trường năm...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

  Thực hiện Công văn 2894/BGTVT-KHCN ngày 05/04/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem công văn gửi kèm). Các Phiếu đề xuất (theo...

Pages