Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • [THÔNG BÁO] Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

  Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng...
 • [THÔNG BÁO] Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

  Căn cứ Công văn số 13/HĐGSNN ký ngày 05/03/2021 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức...
 • Kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

  Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ nội dung Công văn số 13/HĐGSNN ký ngày 05/03/2021 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét...
 • [THÔNG BÁO] Về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ đổi mới sáng tạp Vingroup năm 2021

  Nhà trường đã nhận được Thông báo về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ đổi mới sáng tạp Vingroup năm 2021, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y...
 • [THÔNG BÁO] Về việc phổ biến các Nghị quyết IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75

  Nhà trường nhận được Công văn số 709/CHHVN-VPIMO ngày 24/02/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phổ biến các Nghị quyết IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75. Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thông qua Nghị quyết MEPC.326(75) và MEPC.327(75), cụ thể:  - Nghị quyết MEPC.326(75) về ban hành Hướng dẫn 2020 về giám sát hàm lượng lưu huỳnh trung bình toàn cầu của dầu...

Pages