Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện Công văn 14445/BGTVT-KHCN ký ngày 25/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công...
 • THÔNG BÁO: V/v rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2017 - 2018: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ...
 • THÔNG BÁO: Mời viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52

  Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 27/9/2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền...
 • THÔNG BÁO: Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học"

  Thực hiện Công văn 3299/ĐHĐN-KHCNMT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Đà Nẵng về việc Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học", Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và tham dự, nội dung chi tiết xem công văn đính kèm. Bài tham luận sử dụng định dạng một cột, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, độ dài từ 5...
 • THÔNG BÁO: Mời tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017

  Thực hiện Công văn 376/VP ngày 11/10/2017 của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc mời các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và đề xuất tham gia đăng ký. Mẫu đăng ký gửi về địa chỉ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam...

Pages