Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019

  Kính gửi:     Trưởng các Khoa/Viện có sinh viên trong toàn Trường. Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho...
 • THÔNG BÁO: V/v báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2018-2019

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các đơn vị lập báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đơn...
 • THÔNG BÁO: Về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Công văn Số: 8585/SHTT-TSTT ngày 03/8/2018 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật, cụ thể như...
 • THÔNG BÁO: Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy - Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề...
 • THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 55 (08/2018)

  Nhân dịp chào mừng năm học mới 2018-2019, Nhà trường xuất bản Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” số 55 (08/2018) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 08/2018, Phòng Khoa học - Công nghệ thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải trước ngày 30/06/2018 để Ban biên tập tiến hành thủ tục...

Pages