Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018

  Thực hiện Công văn 1149/BGTVT-KHCN ký ngày 07/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018 như sau: 1. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 a) Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư  02/...
 • Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH Cấp trường, NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

  Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị, Nhà trường đề nghị các đơn vị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và lên kế hoạch nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 đã được giao và các đề tài NCKH sinh viên đã đăng ký, yêu cầu các đơn vị cần hoàn thành những công việc sau...
 • Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

  Thực hiện Công văn 1364/BGTVT-KHCN ký ngày 13/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 như sau: 1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia cần bám sát mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN...
 • Thông báo Tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017)

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 142/TB-ĐHKT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017). Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2017 với sự phối hợp giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), Đại học Aston (Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và...
 • Thông báo Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Giấy mời số 66/GM-HCQG về việc viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh...

Pages